26.5.2014

Suunnitelmaluonnos yleisten töiden lautakunnassa ja HKL:n johtokunnassa

Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta käsittelee raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnosta tiistain 27.5. kokouksessaan. Lautakunta antaa suunnitelmaluonnoksesta lausuntonsa kaupunginhallitukselle. Raitio- ja metroliikennettä liikennöivän ja ratoja hallinnoivan HKL:n johtokunta antanee lausuntonsa raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta kokouksessaan 28.5.2014.

Yleisten töiden lautakunta:

Esittelytekstissä todetaan, että laadittu linjastosuunnitelma antaa selkeän käsityksen raitiolinjaston laajentamisesta ja roolista liikennejärjestelmän osana. Jatkotyössä lautakunta kehottanee priorisoimaan linjastomuutosten vaatimat toimenpiteet hankehallintaa varten. Lisäksi lautakunta peräänkuuluttaa eri osapuolten selkeää toimintamallia, jossa eri osapuolet yhteisesti sopivat raidehankkeiden aikatauluista ja vetovastuista.

Lausunnossa todetaan, että linjastosuunnitelman toimeenpanoon liittyy pysäkkiverkoston osalta suuri tarve asukasvuorovaikutukselle ja viestinnälle.

HKL-liikelaitoksen johtokunta:

Lausunnossa kiitetään suunnitelman laadinnan vuorovaikutteisuutta. Sekä asukkaat että muut viranomaiset ovat voineet osallistua suunnitelman laadintaan. HKL on osallistunut linjastosuunnitelman laadintaan osallistumalla yleisötilaisuuksiin, työn ohjausryhmään sekä antamalla asiantuntija-apua mm. liikennöintiä ja infran rakentamista koskien.

HKL:n lausunnossa pidetään ymmärettävänä, että vallitsevan päätöksentekotilanteen vuoksi Kalasataman ja Laajasalon raitiolinjat eivät ole osa linjastosuunnitelmaa. Tältä osin linjastosuunnitelma on HKL:n mielestä puutteellinen ja vaatisi täydennystä. HKL:n mielestä Helsingin kaupungin ja HSL:n tulee saattaa päätökseen Kalasataman ja Kruunuvuoren linjastosuunnitelma ennen uuden raitiovaunulinjaston hyväksymistä.

Linjastosuunnitelmassa olisi HKL:n mielestä voitu tutkia vielä nykyistä enemmän eri liikennemuotojen tarjoamaa liikennettä samoilla väylillä. Pisara-radan mukanaan tuomia muutoksia maanpäälliseen liikenteeseen on käsitelty HKL:n mielestä liian vähän.

HKL:n johtokunnan lausunnossa todetaan, että linjaa 1 tulisi kehittää siten, että se kulkisi Fredrikinkatua koko matkan Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Lisäksi HKL painottaa, että Helsingin tulee kehittää päätöksentekoprosessia raitiotiehankkeissa. Päätökset raitiotieratojen rakentamisesta pitää voida tehdä hyvissä ajoin.

19.5.2014

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee linjastosuunnitelmaa

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman luonnos esiteltiin HSL:n hallitukselle 25.3. ja hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkunnilta lausunnot suunnitelmaluonnoksesta HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2015 - 2017 lausuntopyynnön yhteydessä.

Helsingin kaupunginhallitus on edelleen pyytänyt lausuntoja kaupungin eri hallinnonaloilta. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee suunnitelmaa koskevaa lausuntoa tiistain 20.5. kokouksessaan

Lausuntoehdotuksen mukaan suunnitelma muodostaa hyvän lähtökohdan raitioliikenteen kehittämiselle ja laajentamiselle lähivuosina. Linjaston suunnittelussa on lausunnon mukaan huomioitu aikataulujen yhteensovittaminen, jolloin vilkkaimmille osuuksille saadaan useamman linjan muodostama tasainen vuoroväli ja runkolinjatyyppinen palvelu. Suunnitelman heikkoudeksi lausunnon mukaan jää sunnuntain vuorovälien säilyttäminen nykyisellä tasolla 12 minuutissa. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että sunnuntain merkitys kauppa- ja tapahtumapäivänä on kasvanut ja kaupungin elinvoiman kannalta muiden päivien perusvuoroväliä vastaava 10 minuutin vuoroväli olisi perusteltu erityisesti kauppakeskustaa ja satamayhteyksiä palvelevilla linjoilla. 

Lausuntoehdotuksen mukaan on arvioitava tarkemmin linjaston vaihtoehtoja Länsi-Pasilassa ja vaihtoehdoista on keskusteltava asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisäksi lausuntoehdotuksessa todetaan, että raitioliikenteen pidemmän aikavälin tavoitteellisesta laajuudesta ja roolista joukkoliikennejärjestelmässä valmistellaan esitys vuoden 2014 aikana osana kaupungin strategiaohjelman mukaista poikkihallinnollista ratikkaprojektia. Ratikkaprojekti päivittää myös uusien rataosuuksien tavoiteaikataulut linjastosuunnitelman lopputulokseen ja uusien alueiden kaavoitustilanteeseen perustuen.

Muiden hallintokuntien lausunnoista kerrotaan erikseen täällä blogissa kun lausunnot ovat nähtävillä asialistoilla.